Tin tức Thông báo giao dịch mua chứng chỉ quỹ MAFF của người nội bộ - Ông Soh Jin Wook