Tin tức Thông báo kết quả giao dịch chứng chỉ quỹ của Bà Lại Minh Quyên ngày 30/06/2021