Đơn mở tài khoản và phiếu lệnh ETF sau IPO

Đơn mở tài khoản và phiếu lệnh ETF sau IPO

  1. Lệnh giao dịch hoán đổi CKCC lấy lô chứng chỉ quỹ ETF
  2. Bảng kê chứng khoán cơ cấu (Đính kèm lệnh mua hoán đổi)
  3. Văn bản xác nhận số dư chứng khoán
  4. Thông báo chứng khoán hoán đổi thay thế bằng tiền của NĐT/AP đặt lệnh mua hoán đổi
  5. Lệnh giao dịch hoán đổi lô chứng chỉ quỹ ETF lấy CKCC
  6. Bảng kê chứng chỉ quỹ ETF MAFM VN30 (Đính kèm lệnh bán hoán đổi)
  7. Văn bản xác nhận số dư chứng chỉ quỹ ETF
  8. Giấy đề nghị sửa/hủy giao dịch
Chia sẻ: