Tin tức Thông báo bản cáo bạch quỹ MAFF sửa đổi bổ sung lần thứ hai có hiệu lực kể từ ngày 07/09/2022