Tin tức Thông báo giao dịch mua chứng chỉ quỹ MAGEF của người nội bộ - Ông Soh Jin Wook