Tin tức Thông báo kết quả giao dịch chứng chỉ quỹ MAFF của người nội bộ - Ông Soh Jin Wook